مشاوره مدیریت و سیستم

2021-03-10T06:38:16-01:00

به منظور دانستن این که وضعیت و موقعیت کنونی به چه صورت است و این که رهبری، شرکت را در آینده به چه سمت می‌برد، تحلیل شکاف وضعیت موجود انجام می شود و این تحلیل معین می‌کند که چه باید انجام پذیرد تا وضعیت آینده شناسایی شود. بر اساس نتایج گزارش تحلیل شکاف، یک استراتژی هسته ای و اهداف تعریف شده تعیین می‌شوند. این امر مشخص می‌کند که آینده چگونه شناسایی خواهد شد و شرکت را جهت اجرای موفقیت آمیز استراتژی شان آماده می‌کند. این فاز از مطالعات، برای اجرای موفقیت آمیز سیستم مدیریت شرکت امری ضروری و حیاتی است.

مطالعات بازار

2021-03-10T05:53:20-01:00

عدم تجربه و دانش کافی در زمینه بازار، عواقب خطرناکی را می‌تواند در بر داشته باشد. به این منظور، برای سرمایه گذاران انجام ارزیابی ها و مطالعات پیش از سرمایه گذاری، امری اجتناب ناپذیر و حیاتی به شمار می‌رود.

مطالب مشاوره اقتصادی

2021-03-10T06:41:52-01:00

در دنیای در حال تغییر امروز اقتصاد، اگر قصد دارید کاری را شروع یا سرمایه گذاری ای را آغاز کنید، اندازه گیری و تحلیل ریسک و خطر آن کار، می‌تواند به صورت یک راهنما، شما را در تصمیم گیری یاری رساند. مهندسین مشاور سنجش امکان طرح، با انجام مطالعات مربوطه و در نظر گرفتن انتظارات و خواسته های شما، مجموعه ای از داده ها و اطلاعات مورد نیاز را به صورت خطوط راهنما تهیه می‌کند که با رجوع به آن می‌توانید به اهداف تان دست یابید. ما با داشتن ظرفیت های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب، می‌توانیم صنعت مورد نظر شما را مورد برسی و تحقیق قرار داده و با مشخص کردن فرصت های مناسب و مطلوب، امکان انتخاب گزینه های مورد نظر را برای شما فراهم کنیم.

Go to Top