خدمات ارائه شده در حوزه گردشگری

سزمایه گذاری و احداث هتل 4 ستاره فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • نام کارفرما: فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
  • سال پروژه: 1385
  • محل پروژه: تهران
انجام مطالعات اقتصادی - اجتماعی منطقه نمونه گردشگری باغ بش شیراز
  • نام کارفرما: شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی
  • سال پروژه: 1397
  • محل پروژه: شیراز
مطالعات امکان سنجی و تهیه بسته های سرمایه گذاری مجموعه تفریحی _ گردشگری گلپایگان
  • نام کارفرما: شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان گلپایگان
  • سال پروژه: 1397
  • محل پروژه: گلپایگان