پژوهش‌های اقتصادی اجتماع‌محور

در دهه‌های اخیر، “توسعه” سرنوشت نهایی ایران و کشورهای مشابه بوده است. فرآیند توسعه، از سویی سبب صنعتی شدن، همگامی با روند جهانی شدن و ادغام در بازارهای جهانی می‌شود و از سوی دیگر به دلیل سرعت و شتاب فزاینده، منجر به نارسایی‌ها و شکاف‌های اجتماعی می‌شود. به همین دلیل، باید با تکیه بر نظریات توسعه پایدار، عوامل اجتماعی را در کنار عوامل اقتصادی مدنظر داشت و مردم را عاملی بنیادین در موفقیت پروژه‌های اقتصادی دانست.

ما در شناخت و تحلیل بستر اجتماعی طرح‌های اقتصادی توانا هستیم و پروژه‌های مهمی را در زمینه فقرزدایی، محرومیت‌زدایی و کاستن از نارسایی‌های توسعه نامتوازن به انجام رسانده‌ایم.

خدمات ما در حوزه پژوهش‌های اقتصادی به طور عمده در سرفصل‌های زیر ارائه می‌شود:

  • طراحی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی
  • برنامه‌ریزی‌های توسعه و منطقه‌ای
  • برنامه‌ریزی آمایش
  • مطالعات اقتصادی کلان
  • مطالعات بخشی صنایع