خدمات ارائه شده در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

مطالعات امکان سنجی طرح احداث مجتمع پتروشیمی شرکت توسعه نفت و گاز آریا
 • نام کارفرما: شرکت توسعه نفت و گاز آریا
 • سال پروژه: 1399
 • محل پروژه: تهران
مطالعات امکان سنجی واحد الفین پتروشیمی کیان
 • نام کارفرما: شرکت پتروشیمی کیان
 • سال پروژه: 1397
 • محل پروژه: عسلویه
مطالعات امکان سنجی واحد اکلیریک اسید
 • نام کارفرما: شرکت پترو شیمی کیان
 • سال پروژه: 1399
 • محل پروژه: عسلویه
مطالعات امکان سنجی طرح تولید پروپپلین از گاز طبیعی (GTTP)
 • نام کارفرما: شرکت پتروشیمی خراسان
 • سال پروژه: 1393
 • محل پروژه: بجنورد