خدمات ارائه شده در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شهرک ها

خدمات ارائه شده در حوزه مناطق آزاد ویژه اقتصادی و شهرک ها
  • نام کارفرما: شهرک سرمایه گذاری ری
  • سال پروژه: 1396-1395
  • محل پروژه: تهران
مطالعات امکان سنجی ایجاد منطقه پردازش و توسعه صادرات
  • نام کارفرما: شهرک سرمایه گذاری ری
  • سال پروژه: 1383
  • محل پروژه: تهران