خدمات ارائه شده در بخش عمومی

یازنگری شرح خدمات مطالعه و طراحی کارهای ساختمانی
 • نام کارفرما: سازمان برنامه و بودجه کشور
 • سال پروژه: 1397
 • محل پروژه: تهران
ارائه خدمات مهندسی به مدیریت طرح آبادانی و پیشرفت شهرستان قلعه گنج
 • نام کارفرما: شرکت اسکان ایران
 • سال پروژه: 1393
 • محل پروژه: شهرستان قلعه گنج
ایجاد ردیف اعباری وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی ها
 • نام کارفرما: وزارت تعاون
 • سال پروژه: 1388
 • محل پروژه: تهران
مطالعات طرح و تدوین ضوابط طراحی نمای ساختمان های بلند مرتبه
 • نام کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • سال پروژه: 1382
 • محل پروژه: تهران