خدمات ارائه شده در حوزه صنعت ساختمان و مجتمع های چندمنظوره

مطالعات سرمابه گذاری و امکان سنجی اقتصادی طرح احداث مجتمع ساختمانی فرمانیه
 • نام کارفرما: شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران
 • سال پروژه: 1399
 • محل پروژه: تهران
مطالعات اقتصادی طرح احداث مرکز مالی بین المللی در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
 • نام کارفرما: شرکت توسعه گر 133 شهرفرودگاهی
 • سال پروژه: 1398
 • محل پروژه: منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی
مطالعات امکان سنجی طرح احداث مجتمع تجاری، اداری، تفریحی و هتل ایران زمین
 • نام کارفرما: شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان آماج قشم ( ستسا)
 • سال پروژه: 1391
 • محل پروژه: تهران
مطالعات شناسایی فرصت های سزمایه گذاری در زمین گروه صنعتی سدید
 • نام کارفرما: گروه صنعتی سدید
 • سال پروژه: 1387
 • محل پروژه: تهران