خدمات ارائه شده در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شهرک ها

ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری و اقتصادی منطقه ویژه اقتصادی پیام

 • نام کارفرما: منطقه ویژه اقتصادی پیام
 • سال پروژه: 1397
 • محل پروژه: کرج

ارائه خدمات مشاوره و مدیریت طرح منطقه ویژه اقتصادی شهر ری

 • نام کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ری
 • سال پروژه: 1396-1395
 • محل پروژه: تهران

انجام مطالعات امکان سنجی ایجاد شهرک صنایع پیشرفته اراک

 • نام کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی
 • سال پروژه: 1397-1396
 • محل پروژه: اراک

ارائه خدمات مشاوره اقتصادی و مدیریتی به سازمان منطقه ویژه اقتصادی شهر ری

 • نام کارفرما: شرکت سرمایه گذاری ری
 • سال پروژه: 1394
 • محل پروژه: تهران