خدمات ارائه شده در بخش عمومی

انجام خدمات مهندسی مشاور برای تهیه طرح ساماندهی منطقه صنعتی شهر پردیس (خرمدشت- سیاه سنگ)

 • نام کارفرما: شهرداری پردیس
 • سال پروژه: 1399
 • محل پروژه: پردیس

بازنگری شرح خدمات مطالعه و طراحی کارهای ساختمانی

 • نام کارفرما: سازمان برنامه و بودجه کشور
 • سال پروژه: 1397
 • محل پروژه: تهران

انجام مطالعات امکان‌سنجی مالی- اقتصادی طرح تجیهز مرکز گامانایف ایران به دستگاه گامانایف آیکون

 • نام کارفرما: بنیاد خیریه کامرانی
 • سال پروژه: 1398
 • محل پروژه: تهران

انجام مطالعات بازنگری برنامه‌ریزی استراتژیک 5 ساله کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

 • نام کارفرما: کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی
 • سال پروژه: 1396
 • محل پروژه: تهران