خدمات ارائه شده در بخش عمومی

انجام خدمات مهندسی مشاور براي تهيه طرح ساماندهی منطقه صنعتی شهر پرديس (خرمدشت- سياه سنگ)

 • نام کارفرما: شهرداری پردیس
 • سال پروژه: 1399
 • محل پروژه: پردیس

بازنگری شرح خدمات مطالعه و طراحی كارهای ساختمانی

 • نام کارفرما: سازمان برنامه و بودجه کشور
 • سال پروژه: 1397
 • محل پروژه: تهران

انجام مطالعات امكان‌سنجی مالی- اقتصادی طرح تجيهز مركز گامانايف ايران به دستگاه گامانايف آيكون

 • نام کارفرما: بنیاد خیریه کامرانی
 • سال پروژه: 1398
 • محل پروژه: تهران

انجام مطالعات بازنگری برنامه‌ريزی استراتژيک 5 ساله كانون مشاوران اعتباری و سرمايه گذاری بانكی

 • نام کارفرما: کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی
 • سال پروژه: 1396
 • محل پروژه: تهران