خدمات ارائه شده در حوزه حمل و نقل و لجستیک

تدوین تجاری توسعه فرودگاه بین المللی مشهد
 • نام کارفرما: شرکت فرودگاه های کشور
 • سال پروژه: 1385
 • محل پروژه: مشهد
مطالعات امکان سنجی طرح توسعه فرودگاه بین المللی منطقه آزاد قشم
 • نام کارفرما: شرکت توسعه مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم
 • سال پروژه: 1397
 • محل پروژه: قشم
ارائه خدمات مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری به گروه صنعتی سدید در منطقه چهاردانگه (طرح احداث و راه اندازی اولین لجستیک پلتفرم تهران)
 • نام کارفرما: گروه صنعتی سدید
 • سال پروژه: 1388
 • محل پروژه: تهران
انجام مطالعات توجیه فنی واقتصادی احداث ترمینال مسافری شماره 2 فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) تاسیسات و ساختمان های جانبی مرتبط با آن
 • نام کارفرما: مجری طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • سال پروژه: 1393
 • محل پروژه: تهران