درباره ما

فعاليت‌هاي اجتماعی

پيشگامي در دانش و تخصصي كه خود از هر حيث براي جامعه‌ي در حال توسعه‌ي ايران جديد شناخته مي‌شود، مسئوليت ديگري را نيز براي ساط به وجود آورده است. اين مسئوليت، وظيفه‌ي شناساندن و توسعه‌ي تخصصي اين حوزه از خدمات در جامعه است. چه آن كه، با توسعه‌ي فعاليت‌هاي ساط، رسالت‌هاي اجتماعي آن نيز افزايش مي‌يابد. شركت ساط به همين منظور مي‌كوشد تا با شركت در فعاليت‌هاي اجتماعي اين مسئوليت را به بهترين نحو به انجام رساند:

• برگزاري سمينارها و دوره‌هاي آموزشي
شركت ساط به منظور اشاعه رويكرد تخصصي به فعاليت‌هاي مهندسي مشاور در كشور تا كنون با بر عهده گرفتن مسئوليت برگزاري چندين سمينار تخصصي و دوره‌ها‌ي آموزشي مختلف، در استوار ساختن پايه‌هاي اين رشته از فعاليت‌ها نقش موثري داشته است. از جمله اين سمينارها و دوره‌هاي آموزشي مي‌توان به برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي «روش‌هاي انجام مطالعات امكان‌سنجي» براي كاركنان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، فرودگاه امام خميني و برگزاري سمينارهاي رايگان براي دست اندركاران مطالعات اقتصادي اشاره كرد.

حضور در سمينار‌هاي تخصصي داخل و خارج از كشور
شركت ساط به منظور به روز رساني دانش تخصصي كاركنان خود در سمينار‌هاي تخصصي داخلي و خارجي حضور فعالي دارد و در بسياري از اين سمينارها نيز به ارايه‌ي مقالات و بيان تجربيات خويش مي‌پردازد.

همكاري با جامعه مهندسان مشاور
شركت ساط همكاري نزديكي با جامعه مهندسان مشاور كشور دارد و با عضويت در كميته‌ي تشخيص صلاحيت جامعه مهندسان مشاور براي تعيين رتبه‌ي شركت‌هاي فعال در اين حوزه از خدمات، نقش و حضور خود را در اين همكاري پررنگ‌تر كرده است.

همكاري‌هاي علمي و تخصصي با شركت‌هاي همكار
شركت ساط افزون بر تبادل دانش، انديشه‌ها و تخصص‌ها با شركت‌هاي همكار، با ارايه‌ي مشاوره‌هاي دوستانه و علمي به آنها و همكاري در تدوين دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي آنان مي‌كوشد ضمن برقراري ارتباط سازنده و هم‌افزا با شركت‌هاي همكار، گامي در جهت پيش‌برد اهداف بلندمدت خود در انجام فعاليت‌هاي اجتماعي بردارد.

انجام فعاليت‌هاي فرهنگي براي نشر دانش و فناوري
انجام فعاليت‌هاي فرهنگي به منظور شناساندن هرچه بيشتر دانش و فناوري به جامعه از جمله مسئوليت‌هايي است كه ساط در تقويت فعاليت‌هاي اجتماعي خود بر عهده گرفته است. از آن جمله مي‌توان به ترجمه و نشر كتاب «راهنماي مديريت شركت‌هاي خدمات مهندسي» اشاره كرد كه حركتي در همين راستا بوده است.

همكاري با موسسات خيريه و انجام فعاليت‌هاي عام‌المنفعه
همكاري با موسسات خيريه بخشي از فرهنگ عمومي و حاكم بر فضاي ساط است. اعضاي خانواده‌ي ساط به پيروي از اين فرهنگ با بر عهده گرفتن مسئوليت حركات خودجوش داخلي به صورت مستقيم با موسسات خيريه همكاري مي‌كنند. افزون بر اين ساط، بخشي از خدمات خود را نيز متناسب با نيازهاي اين موسسات به صورت رايگان در اختيار آنان قرار مي‌دهد.

Website By: Shiftegan Aftab
 
Developed By Yousef Salimpour, Powered By Rojan CMS.